ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อย อส.อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อย อส.อ.ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน