ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อย อส.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อย อส.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน