สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ของหน่วยงานย่อย