ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง

พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน