โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์