รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2560

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ค่าจ้างลูกจ้างเร่งรัดให้สถานะ

https://drive.google.com/open?id=0B0CRcjoH_FvHRldmdGEyOGJhMHc

ค่าจ้างลูกจ้างเร่งรัดให้สถานะ