ประกาศราคา จ้างก่อสร้างทำนบคอนกรีตเสริมเหล็กแกนดินบดอัดแน่นลำห้วยนา บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ ปปช.01)

แบบประมาณราคากลางโครงการฯ (แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5)

ประกาศอำเภอแม่ลาน้อย เรื่องประกวดราคาก่อสร้างทำนบคอนกรีตเสริมเหล็กฯ