สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561