เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561