ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 อำเภอแม่สะเรียง

ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2565 อำเภอแม่สะเรียง

ผลการออกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2565 ของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง โดยขอให้ติดต่อขอรับรางวัลที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565

MSR