การโอนจัดสรรเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง

การโอนจัดสรรเงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง