แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 714
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังภาครัฐในเรื่องต่าง ๆ เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 763
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 705
แจ้งให้ชะลอการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 726
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 674
การตีความหมายคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 719
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 701
การผ่อนผันการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งลังของส่านราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 697
โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม) (อพป) ไตรมาสที่3-4 เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 1536
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เขียนโดย พิสิษฐ์ ไชยวิฑูรย์ 746