ประกาศราคากลางก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง ร้อย อส.อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ประกาศราคากลางก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง ร้อย อส.อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนGR