ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

https://drive.google.com/file/d/1ydQPOZns-AIdqAlzdUe2yLWTVJdRsQ9c/view?usp=sharing

2024-02-13-001