ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง สังกัดกรมการปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง สังกัดกรมการปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
https://drive.google.com/file/d/1QE8sDQPz5vJLVHwwphA6_f67e7L36dao/view?usp=sharing

img-240221104346-001