ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ๋องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ๋องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)